Python练习题

描述

使用 Python 将一个 字符串 按照空格截取,找出其中单词的个数。

题目

编写一个程序,分析由用户输入的句子中单词的个数。如:Enter a sentence : Know what I mean?Number of words:4

题目解决思路

将输入的字符串按照空格截取,存放到数组中。然后将数组中空的字符给排除掉,最终得到单词的个数。

代码具体实现

print("嗨客网(www.haicoder.net)\n") inputInfo = input("Enter a sentence :") inputArray = inputInfo.split(' ') count = 0 for member in inputArray: if member != '': count = count + 1 print(count)

运行结果如下图:

02 Python容器.png

这个题目的核心点是了解 split 函数和数组。将 split 后的数据存放到数组中,计算数组的长度即可。